Φωτοβολταικα Ecofriendly

facebooklinkedin2youtube

Σφάλμα
  • JUser: :_load: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του χρήστη με id: 144

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡ. : Που µπορεί να εγκατασταθεί το Φ/Β σύστηµα;

ΕΡ. : Ποιος µπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β σύστηµα;

ΕΡ. : Ποιες   οι   βασικές  προϋποθέσεις  για  την   εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος;

ΕΡ. : Πότε υπογράφεται σύµβαση συµψηφισµού για το Φ/Β σύστηµα;

ΕΡ. : Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του Φ/Β συστήµατος;

ΕΡ. : Ποια η διάρκεια της σύµβασης  συµψηφισµού του  Φ/Β συστήµατος;

ΕΡ. : Πότε λύεται η σύµβαση συµψηφισµού;

ΕΡ. : Πως   γίνεται   ο    λογιστικός   συµψηφισµός   της    αξίας   της παραγόµενης–πωλούµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα;

ΕΡ. : Ποια η παραγόµενη ενέργεια από το Φ/Β σύστηµα;

ΕΡ. : Πότε γίνεται η καταµέτρηση της παραγόµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα;

ΕΡ. : Ποια η τιµή της παραγόµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα;

 

 

Απαντήσεις :

 

1. Που µπορεί να εγκατασταθεί το Φ/Β σύστηµα; 

Σύµφωνα  µε  την  κοινή  υπουργική  απόφαση  ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης   Φωτοβολταϊκών   Συστηµάτων ισχύος µέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων, συµπεριλαµβανοµένων των  στεγάστρων  βεραντών κτιρίων  που  χρησιµοποιούνται  για  κατοικία  ή  στέγαση  πολύ µικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σε όλη την Επικράτεια.

2.  Ποιος µπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β σύστηµα;

∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα των Φ/Β συστηµάτων έχουν φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις και τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστηµα.

 Για την περίπτωση Φ/Β συστήµατος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνον Φ/Β συστήµατος. ∆ικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα στην περίπτωση αυτή έχουν µόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών µετά από παραχώρηση της χρήσης του    κοινόχρηστου   ή    κοινόκτητου    χώρου   από    τους    υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.  Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων.

 

3.  Ποιες   οι   βασικές  προϋποθέσεις  για  την   εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύµατος στο όνοµα  του κυρίου του Φ/Β συστήµατος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, µέρος των θερµικών αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του κυρίου  που  εγκαθίστανται το  Φ/Β  σύστηµα  πρέπει να  καλύπτεται  από χρήση  ανανεώσιµων  πηγών  ενεργείας  στο  χώρο  που  εγκαθίσταται  το σύστηµα (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερµοσίφωνα, ηλιοθερµικών).

 4. Πότε υπογράφεται σύµβαση συµψηφισµού για το Φ/Β σύστηµα;

Μετά την υπογραφή της  Σύµβασης  Σύνδεσης  υποβάλλεται   αίτηση Σύµβασης Συµψηφισµού προς τον Προµηθευτή, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει Σύµβαση Προµήθειας στο όνοµα του κυρίου του Φ/Β συστήµατος. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ηµερών, από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος.

 

5. Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του Φ/Β συστήµατος;

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήµατος πραγµατοποιείται από την  αρµόδια  Περιοχή  του  ∆ικτύου  της  ∆ΕΗ  µετά  α) την  παραλαβή αντιγράφου  της Σύµβασης Συµψηφισµού από τον Προµηθευτή β) την υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας µε τα αναγκαία συνηµµένα σε αυτή και γ) την υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης του κυρίου του Φ/Β συστήµατος µε την οποία θα δεσµεύεται ότι δεν θα προβεί   σε             οποιαδήποτε          τροποποίηση   στην   εγκατάσταση   του   Φ/Β συστήµατος.

 

6.   Ποια η διάρκεια της σύµβασης  συµψηφισµού του  Φ/Β συστήµατος;

Η σύµβαση συµψηφισµού που υπογράφεται µεταξύ του Προµηθευτή και του κυρίου του Φ/Β συστήµατος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήµατος.

 

7.   Πότε λύεται η σύµβαση συµψηφισµού;

Η  Σύµβαση  Συµψηφισµού  λύεται  αυτοδικαίως  µε  την  παρέλευση  του διαστήµατος των 25 ετών. Σε περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήµατος αλλάξει  προµηθευτή τότε λύεται η σύµβαση αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύµβαση συµψηφισµού για το υπολειπόµενο εκ των 25 ετών διάστηµα. Τυχόν λύση της Σύµβασης Προµήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της Σύµβασης Συµψηφισµού.

Ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση Συµψηφισµού στην περίπτωση  που  ο  κύριος του  Φ/Β  συστήµατος  δεν  είναι συνεπής  στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση Συµψηφισµού, κατόπιν έγγραφης  ειδοποίησής  του  και  άπρακτης  παρέλευσης  προθεσµίας  15 ηµερών (περίοδος αποκατάστασης). 

Ο κύριος του Φ/Β συστήµατος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση Συµψηφισµού χωρίς  την επίκληση  κάποιου  σπουδαίου     λόγου,  κατόπιν  υποβολής  σχετικού εγγράφου, εντός διαστήµατος 15 ηµερών από την επίδοση του εγγράφου.

 

8.   Πως   γίνεται   ο    λογιστικός   συµψηφισµός   της    αξίας   της παραγόµενης–πωλούµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα;

Η πίστωση από την παραγόµενη ενέργεια Φ/Β συστήµατος εµφανίζεται στο λογαριασµό ρεύµατος του κυρίου του Φ/Β συστήµατος. Ουσιαστικά ο λογαριασµός ρεύµατος επέχει θέση τιµολογίου αγοράς.

Το ποσό αυτό της πίστωσης συµψηφίζεται µε τις χρεώσεις που προκύπτουν από  τη  Σύµβαση  Προµήθειας  ηλεκτρικού  ρεύµατος  µε  τη  ∆ΕΗ.  Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασµός ρεύµατος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό  πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασµό του κυρίου του Φ/Β συστήµατος στην ηµεροµηνία λήξης του λογαριασµού ρεύµατος.

 

9. Ποια η παραγόµενη ενέργεια από το Φ/Β σύστηµα;

Ως παραγόµενη ενέργεια από το Φ/Β σύστηµα θεωρείται η παραγόµενη ενέργεια, µείον της µικρής   απορροφούµενης   ενέργειας    για    ίδια κατανάλωση από το inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισµό (πχ.   κάµερα,  συναγερµός).  Για  το  λόγο  αυτό  ο  µετρητής  του  Φ/Β συστήµατος είναι διπλής εγγραφής (µέτρηση παραγόµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα - µέτρηση απορροφούµενης ενέργειας).

 

10. Πότε γίνεται η καταµέτρηση της παραγόµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα;

Η   καταµέτρηση της   παραγόµενης  ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε τη καταµέτρηση της παροχής ρεύµατος, δηλ.  εφαρµόζεται ο ίδιος κύκλος καταµέτρησης µε αυτόν της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.

Στην περίπτωση που  δεν  καταστεί δυνατή  η  λήψη ένδειξης κατά την ηµεροµηνία της προγραµµατισµένης καταµέτρησης τότε η εκκαθάριση της παραγόµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα θα γίνεται στην ηµεροµηνία της επόµενης ηµεροµηνίας προγραµµατισµένης καταµέτρησης.

 

11. Ποια η τιµή της παραγόµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα;

Η τιµή της παραγόµενης ενέργειας από το Φ/Β σύστηµα ορίζεται σε 0,2375€/kWh για τις συµβάσεις συµψηφισµού που συνάπτονται έως το τέλος Ιουλίου 2013. Η τιµή µειώνεται κατά 5% ανά εξάμηνο για τις συµβάσεις συµψηφισµού που συνάπτονται το διάστηµα από 1.8.2013.

 

Scroll Up